Teaching Staff

Teaching Staff

MR. MAHENDRA NAHAK

M.A.B.ED

MR. ANKIT SINGH

M.COM.BED

MR. SHARVERKAR TIWARI

M.SC.B.ED

MR. RAVINDRA PRASAD

M.SC.B.ED

MR. SURENDRA YADAV

M.SC.B.ED

MRS. SHEETAL BHALLA

M.A.B.ED

MRS. HARSHA SHELADIYA

B.A. MONTESSORI

MRS. MAHIMA DOCTOR

B.SC.B.ED

MS. JAIMINI PRAJAPATI

M.SC.B.ED

MR. KRISHNADEV JHA

B.A.B.ED

MS. YESHA JARIWALA

B.SC.B.ED

MRS. INDERPAL KAUR

M.A.B.ED

MR. BHARAT KAPADIYA

M.SC. COMPUTER SCIENCE

MR. KAMIL IMAM

B.TECH, B.ED

MS. APEKSHA BAGGA

B.A.B.ED

MR. SATINDER SINGH DHILLON

M.A.M.ED